Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. De leveringen en arbeidskosten, behoudens afwijkende overeenkomst, worden tegen contante betaling uitgevoerd. In geval van verzuim van tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een conventionele verwijlintrest betaald moeten worden die 12% per jaar bedraagt. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het openstaande saldo met een minimum van 100 EUR bij wijze van schadeloosstelling voor de niet- of laattijdige betaling.

2. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering.


3. Schuldvergelijking zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niettegenstaande ellke overdracht van rechten waarop zij betrekking hebben, in geval van de opening van een insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop. In geval van faillissement of WCO vervallen tevens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning alle toegekende betalingsfaciliteiten en zal de schuldvergelijking ook op deze bijdrage worden toegepast. In toepassing van art. 14 en 15 van de Wet betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheids-overeenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, zal deze schuldvergelijking tegenstelbaar zijn aan de overige schuldeisers van de debiteur.


4. Elk geschil dat zou rijzen ter gelegenheid van onderhavige factuur, behoort tot de uitsluitende competentie van de Rechtbanken tot wier territoriaal ressort de maatschappelijke zetel van de Pollaris BV behoort.

5. In geval deze Algemene Voorwaarden zouden verschillen van de Algemene Aankoopvoorwaarden van de klant, zullen zij de bovenhand hebben op de Aankoopvoorwaarden van de klant.


6. Elke klacht aangaande onze facturen moet per aangetekend schrijven verstuurd worden binnen de 8 dagen van de factuurdatum.

7. Bij gebrek aan betaling van één van onze facturen op haar vervaldag, houden wij ons het recht voor de verdere levering van de goederen en/of de uitvoering van aanvullende diensten en/of andere goederen of diensten op te schorten. Alle niet-vervallen facturen worden eveneens onmiddellijk opeisbaar.

Conditions Générales de Vente

1. Les fournitures et frais de main d’œuvre, sauf convention contraire, sont payables au comptant. En cas de retard de paiement, ils sont productifs de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt conventionnel de 12% par an. Il sera en outre dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un montant forfaitaire égale à 15 % du solde ouvert avec un minimum de 100 EUR par voie d’indemnisation pour le non-paiement ou le paiement tardif.


2. Il est expressément convenu entre parties que, par dérogation à l’article 1583 du Code Civil, le transfert de propriété du matériel vendu ne s’opérera qu’après entier paiement du prix convenu, en principal, intérêts et frais éventuels.


3. La compensation s’opère automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable ou décision judiciaire, nonobstant toute cession des droits sur lesquels elle porte en cas de procédure d’insolvabilité (faillite, concordat, liquidation) ou la survenance d’une saisie ou toute situation de concours. La faillite ou le PRJ annulent de plein droit et sans mise en demeure préalable, toutes les facilités de paiements octroyées auparavant et la compensation s’opère également sur ses montants. En application de l’article 14 et 15 de la Loi relative aux sûretés financières et portant sur des dispositions fiscales diverses en matière de convention constitutive des sûretés réelles et de prêt portant sur des instruments financiers, la compensation est opposable à tous les créanciers du débiteur.


4. Tout litige surgissant à l’occasion de la présente facture est de la compétence exclusive de Tribunaux ayant dans leur ressort territorial le siège social de la BV Pollaris.


5. Dans le cas où les présentes conditions générales seraient différentes des conditions générales d’achat du client, elles prévaudront sur ces conditions d’achat du client.


6. Toute réclamation au sujet de la présente facture, doit être introduite par lettre recommandée dans un délai de 8 jours de la date de la facture.


7. A défaut de paiement de cette facture à l’échéance, nous nous réservons le droit de suspendre la fourniture des biens et/ou l’exécution de services supplémentaires et/ou d’autres biens ou services. Toutes les factures non-échues deviennent également directement exigibles.

× Meer info nodig?