Algemene voorwaarden webshop merchandise

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in Pollaris BV. Met onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten en plichten. De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper.

Ondernemingsgegevens:

Pollaris BV

Stadsbeemd 1206
B-3545 Halen
info@pollarisbv.be
www.pollarisbv.be
+32 13 309080
BTW: BE 0836.254.519

Art. 1:  Algemene bepalingen/toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pollaris BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

Product: Het object van één of meerdere overeenkomsten.

Verkoper: Pollaris BV

Pollaris BV behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te alle tijden te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het online assortiment en op elke aankoop die de koper online plaatst bij Pollaris BV. Door het gebruik van de website van Pollaris BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Pollaris BV is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

Pollaris BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Pollaris BV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Pollaris BV is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Art. 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doet stijgen.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. In België zijn de verzendingskosten 7,5 EUR.

Art. 3: Aanbod

Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen op het nummer +32 13 309080.

Pollaris BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Pollaris BV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Art. 4: Totstandkoming overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

De koper en Pollaris BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Pollaris BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Art. 5: Online aankopen

De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper zijn bestelling heeft ingevoerd. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van Pollaris BV voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De producten worden thuis bij de koper geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsplaats.

Art. 6: Betaling

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen volgende manieren van betaling.

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een kredietkaart of een bankkaart. De koper is verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Pollaris BV is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

In geval van niet tijdige betaling is Pollaris BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Pollaris BV, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Art. 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van de producten gebeurt door een koerier Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost. De bestelling blijft in dit geval 5 dagen ter beschikking van de koper in het dichtsbijzijnde postkantoor, waarna de producten worden teruggestuurd naar de verkoper.

De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

Pollaris BV neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.

Art. 8: Gebreken en klachttermijn

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering, aan Pollaris BV schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.

Art. 9: Herroepingsrecht

Overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht (afgekort WER), artikel VI. 47 WER heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat Pollaris BV de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres:
Pollaris BV 
Stadsbeemd 1206
B-3545 Halen

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de koper. Indien de koper de aangekochte producten komt omruilen in de vestiging van Pollaris BV, is dit gratis.

Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd. Alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gedragen artikelen
  • (licht) beschadigde artikelen
  • artikelen zonder oorspronkelijke verpakking
  • artikelen waarvan toebehoren ontbreken
  • artikelen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd
  • artikelen die gebruikt werden
  • artikelen waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

Pollaris BV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Art. 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De koper wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd dient de koper vooraf contact op te nemen met Pollaris BV waarna de koper het artikel op zijn kosten dient terug te bezorgen aan Pollaris BV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de koper Pollaris BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een redelijke termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallen levering, worden geacht geen verborgen gebreken te hebben, behoudens het tegenbewijs door de koper.

De garantie is niet overdraagbaar.

Art. 11: Overmacht

In geval van overmacht is Pollaris BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Pollaris BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 12: Privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper te alle tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van Pollaris BV.

Pollaris BV behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden.

Art. 13: Wijziging voorwaarden

Pollaris BV kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

Art. 14: Bewijs

De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 15: Eigendomsvoorbehoud

De exclusieve eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pollaris BV te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Art. 16: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de website van de verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Kopers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen website en de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de website van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.

Art. 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Hasselt bevoegd.

Art. 18: Producten, inhoud en specificaties

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te alle tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

Art. 19: Diverse bepalingen

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Pollaris BV op vermeld adres of naar het e-mail adres info@pollarisbv.be

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

× Meer info nodig?